خواندن کتاب را بخشی از زندگی‌ام کرده‌ام. به یاد روزهایی که درس می‌خوانم و برای امتحان آماده می‌شوم.

خواندن کتاب را بخشی از زندگی‌ام کرده‌ام. به یاد روزهایی که درس می‌خوانم و برای امتحان آماده می‌شوم.
نسخه چاپی