هنر و مهارت برای من مهم است، آن‌قدر که با هنرآموزی احساس طراوت به من دست می‌دهد و با یادگیری هر مهارت، مثل گلی می‌شکفم!

هنر و مهارت برای من مهم است، آن‌قدر که با هنرآموزی احساس طراوت به من دست می‌دهد و با یادگیری هر مهارت، مثل گلی می‌شکفم!
نسخه چاپی