نوجوان عزیز! اگر به تازگی کاری کرده‌ای که از کار خود پشیمانی کافی است بگویی: «معذرت می‌خواهم». ببین چه احساس خوبی داری!

نوجوان عزیز! اگر به تازگی کاری کرده‌ای که از کار خود پشیمانی کافی است بگویی: «معذرت می‌خواهم». ببین چه احساس خوبی داری!
نسخه چاپی