برای رسیدن به موفقیت پافشاری کن، وقتی که دیگران بی‌توجه در حال گذر هستند.

برای رسیدن به موفقیت پافشاری کن، وقتی که دیگران بی‌توجه در حال گذر هستند.
نسخه چاپی