اگر بتوانید با تقویت فکر و معنویت، بر خواسته‌های غیرمنطقی خود چیره شوید و در مقابل توان و انرژی خود را برای رسیدن به اهداف مهم زندگی‌تان به کار ببندید، می‌توانید در دیگران هم چنین تأثیراتی داشته باشید.

اگر بتوانید با تقویت فکر و معنویت، بر خواسته‌های غیرمنطقی خود چیره شوید و در مقابل توان و انرژی خود را برای رسیدن به اهداف مهم زندگی‌تان به کار ببندید، می‌توانید در دیگران هم چنین تأثیراتی داشته باشید.
نسخه چاپی