با نیروی ایمان به خدا و انجام کارهای شایسته‌ای که خداوند از شما انتظار دارد، می‌توانید نیروی محبوبیت را به دست آورید. (مریم: 96)

با نیروی ایمان به خدا و انجام کارهای شایسته‌ای که خداوند از شما انتظار دارد، می‌توانید نیروی محبوبیت را به دست آورید. (مریم: 96)
نسخه چاپی