به دوست خود بگوییم دیگر تمایل نداریم در سخن چینی‌ها و غیبت‌های او شریک باشیم.

به دوست خود بگوییم دیگر تمایل نداریم در سخن چینی‌ها و غیبت‌های او شریک باشیم.
نسخه چاپی