دو دست من به سرم بود و خاک‌ها به سرم.... اگر به درک تو مادر شبی به گریه زدم مجید مه آبادی

دو دست من به سرم بود و خاک‌ها به سرم....
اگر به درک تو مادر شبی به گریه زدم
مجید مه آبادی
نسخه چاپی