دریای عاشقانه‌ی تو ساحلی نداشت... پارو زدن خیال بزرگ من و شماست مجید مه آبادی

دریای عاشقانه‌ی تو ساحلی نداشت...
پارو زدن خیال بزرگ من و شماست
مجید مه آبادی
نسخه چاپی