از سمت قبله گاه دل، آفتاب رسالت برآمده است و بر لبان لحظه‌های روشن، عطر گل‌های تبریک نشسته است.

از سمت قبله گاه دل، آفتاب رسالت برآمده است و بر لبان لحظه‌های روشن، عطر گل‌های تبریک نشسته است.
نسخه چاپی