ای چراغ دانشت گیتی فروز تا قیامت پیشتاز علم روز آفرینش را کتاب ناطقی هل بینش را امامِ صادقی سالروز ولادت مؤسس فقه جعفری، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مبارک باد.

ای چراغ دانشت گیتی فروز
تا قیامت پیشتاز علم روز
آفرینش را کتاب ناطقی
هل بینش را امامِ صادقی
سالروز ولادت مؤسس فقه جعفری، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مبارک باد.
نسخه چاپی