ای گل نرگس! نام گرامی ات را از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله دهان به دهان و سینه به سینه، نقل کرده اند و به اندازه همه قِدمت تاریخ، گواهی داده اند که منجی خواهد آمد.

ای گل نرگس! نام گرامی ات را از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله دهان به دهان و سینه به سینه، نقل کرده اند و به اندازه همه قِدمت تاریخ، گواهی داده اند که منجی خواهد آمد.
نسخه چاپی