روز بزرگداشت بازنشستگان، روز یادآوری جایگاه ارزنده بازنشستگان در جامعه و تأکید بر لزوم بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند آنان، بر همگان گرامی باد.

روز بزرگداشت بازنشستگان، روز یادآوری جایگاه ارزنده بازنشستگان در جامعه و تأکید بر لزوم بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند آنان، بر همگان گرامی باد.
نسخه چاپی