در بزرگی کی روا باشد که تشریفات را

در بزرگی کی روا باشد که تشریفات را

از فرشته بازگیری آنگهی بخشی به دیو
نسخه چاپی