یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم

یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم

رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی
نسخه چاپی