ذخیره ای بنه از رنگ و بوی فصل بهار

ذخیره ای بنه از رنگ و بوی فصل بهار

که می رسند ز پی رهزنان بهمن و دی
نسخه چاپی