گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید

گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید

گفت با این همه از سابقه نومید مشو
نسخه چاپی