چون سر آمد دولت شب های وصل

چون سر آمد دولت شب های وصل

بگذرد ایام هجران نیز هم
نسخه چاپی