در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب

در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب

یا رب مباد آن که گدا معتبر شود
نسخه چاپی