احوال گنج قارون کایام داد بر باد

احوال گنج قارون کایام داد بر باد

در گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارد
نسخه چاپی