آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا
نسخه چاپی