اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم

اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم

جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را
نسخه چاپی