ریزه خور خوان شاه نجفم من

لطف خداوند به شور و شعفم من

پیرو حیدر شدم جان به کفم من

این سخن من بود مردم عالم

ریزه خور خوان شاه نجفم من

عید سعید غدیر خم مبارک باد
نسخه چاپی