دوباره ولوله و شور دسته های عزا

محرم آید و میخانه ی حسینی باز

اسیر عشق حسین باده نوش می آید

دوباره ولوله و شور دسته های عزا

دوباره شهر به جوش و خروش می آید

ماه محرم بر شما تسلیت باد
نسخه چاپی