مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نه

اگر بچه ات را تربیت نکنی، او را آن طور که می خواهند تربیت می کنند.
نسخه چاپی