مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته نود و شش

مانند زنبور باش؛ از گل‌‌ها شهد مورد نیازت را بردار و از علم و دانش همه کس بهره‌‌مند شو، اگرچه خود آن فرد به دانسته‌‌هایش عمل نکند.
نسخه چاپی