می خورم حسرتت ای ماه صیام

بشود گر ز من این عمر تمام

می خورم حسرتت ای ماه صیام

تا شوم بار دگر مهمانت

ز کرم ریزه خور احسانت
نسخه چاپی