می روی ای مه پر قدر و بها

می روی ای مه پر قدر و بها

ای صفا بخش دل و دیده ما

اشک ما بدرقه راهت باد

نرود خاطره هایت از یاد
نسخه چاپی