لحظه های لطف و صفا جمع می شود

دیگر ببخش هرچه نبخشیده ای ز ما

دیگر ببخش هرچه گدا جمع می شود

مارا بخر؛ بیا و معطل نکن مرا

لحظه های لطف و صفا جمع می شود
نسخه چاپی