تمام شد رمضان، تازه ما شروع شدیم

تمام شد رمضان، تازه ما شروع شدیم

به شب نشینى عشاق ماه کم آورد

به بارگاه کریمت گناهکار آمد

ولى ببخش اگر که گناه کم آورد
نسخه چاپی