دل بیمار ما دادی شفایی

سحرهایت چه زیبا بود و بودیم

به افطارت همه غرق صفایی

جلا دادی قلوب بندگان را

دل بیمار ما دادی شفایی
نسخه چاپی