یک عید فرستاد که مغفور شویم

می خواست بهانه ای که پر نور شویم

از هرچه بدی و غیر او دور شویم

یک ماه پر از فرصت برگشتن داد

یک عید فرستاد که مغفور شویم

عید سعید فطر مبارک باد
نسخه چاپی