صبح نشاط دم زد، فیض سحر مبارک

صبح نشاط دم زد، فیض سحر مبارک

عیش صبوح مستان، بر یکدگر مبارک

عید گشاد ابرو، بربست رخت روزه

این را حضر خجسته، آن را سفر مبارک

عید سعید فطر مبارک باد
نسخه چاپی