​​​​​​​آخرین مردِ خدا بی تو پُر از خستگی ام

کی سرم را به سرِ شانه نهم صاحبِ عشق

فرصتی کی شود حاصل، به زیارات رسم

آخرین مردِ خدا بی تو پُر از خستگی ام

دست من گیر سراسر همه وابستگی ام
نسخه چاپی