گر که برداری ز من الطافِ خود را نازنین

گر که برداری ز من الطافِ خود را نازنین

مطمئنم این جهان مثلِ جهنّم می شود

دستِ خالی آمدم دستی بگیر از این گدا

گر بگیری ریزه خوارم صد چو حاتم می شود
نسخه چاپی