عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل! «ضرب المثل فارسی»

عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل! «ضرب المثل فارسی»
نسخه چاپی