دعای افتتاح ماه رمضان
عنوان زمان
حاج منصور ارضی- شب 25 تا 29 رمضان سال1397 -قرائت دعای پر فیض افتتاح (مناجات) 00:26:25
حاج محمد طاهری- شب 22 تا 24 رمضان سال1397 -بخش دوم قرائت دعای پرفیض افتتاح (مناجات) 00:27:43
حاج محمد طاهری- شب 22 تا 24 رمضان سال1397 -بخش اول قرائت دعای پرفیض افتتاح (مناجات) 00:15:37
حاج محمد طاهری- شب هفدهم رمضان 1397- بخش دوم قرائت دعای پرفیض افتتاح (مناجات) 00:21:08
حاج محمد طاهری- شب هفدهم رمضان 1397- بخش اول قرائت دعای پرفیض افتتاح (مناجات) 00:21:45
حاج سعید حدادیان - شب دهم رمضان 1397- قرائت دعای پر فیض افتتاح (مناجات) 00:24:41
حاج محمدرضا طاهری -شب نهم و دهم رمضان المبارک 1397-قرائت دعای پر فیض افتتاح (مناجات) 00:16:43
حاج منصور ارضی -شب ششم تا دهم ماه رمضان 1397- قرائت دعای پر فیض افتتاح (مناجات) 00:40:21
حاج محمود کریمی- شب هشتم ماه رمضان المبارک 1397 -قرائت دعای پر فیض افتتاح (مناجات) 00:38:18
حاج میثم مطیعی - شب دوم ماه مبارک رمضان97 -دعای افتتاح 00:37:53
حاج منصور ارضی -شب سوم تا پنجم ماه رمضان 1397- قرائت فرازی از دعای پر فیض افتتاح (مناجات) 00:32:48
حاج محمد طاهری- شب سوم ماه رمضان المبارک 1397 -قرائت دعای پر فیض افتتاح (مناجات) 00:40:36
حاج منصور ارضی -شب اول و دوم ماه رمضان 1397- فرازی از قرائت دعای پر فیض افتتاح (مناجات) 00:35:15
حاج منصور ارضی - شب بیست و نهم ماه رمضان 96 - فرازی از دعای افتتاح (صوت کامل) 30:21
حاج حسین ساروز - شب بیست و نهم ماه رمضان 96 - مسجد ارک - ادامه دعای افتتاح (دعا) 9:46
حاج حسین ساروز - شب بیست و هفتم ماه رمضان 96 - مسجد ارک - (فرازی از دعای افتتاح) 10:13
حاج منصور ارضی - شب بیست و هفتم ماه رمضان 96 - فرازی از دعای افتتاح (دعا و روضه حضرت قاسم (ع)) 12:04
حاج محمدرضا طاهری - شب بیست و نهم ماه رمضان سال 96 - بخش اول دعای افتتاح 7:50
حاج سید محمد جوادی - شب بیست و نهم ماه رمضان سال 96 - بخش دوم دعای افتتاح 14:25
حاج محمدرضا طاهری - شب بیست و نهم ماه رمضان سال 96 - بخش سوم دعای افتتاح 17:20