آموزش خوشنویسی
عنوان زمان
آموزش خوشنویسی (اسرافیل شیرچی) | 10- میم و اتصالات آن در خط شکسته نستعلیق (کیفیت خوب) 00:21:46
آموزش خوشنویسی (اسرافیل شیرچی) | 10- میم و اتصالات آن در خط شکسته نستعلیق (کیفیت متوسط) 00:21:46
آموزش خوشنویسی (اسرافیل شیرچی) | 9- انواع سبک نوشتن محمد، علی و ... (کیفیت خوب) 00:20:11
آموزش خوشنویسی (اسرافیل شیرچی) | 9- انواع سبک نوشتن محمد، علی و ... (کیفیت متوسط) 00:20:11
آموزش خوشنویسی (اسرافیل شیرچی) | 8- مفردات نستعلیق و شکسته نستعلیق (کیفیت خوب) 00:17:11
آموزش خوشنویسی (اسرافیل شیرچی) | 8- مفردات نستعلیق و شکسته نستعلیق (کیفیت متوسط) 00:17:12
آموزش خوشنویسی (اسرافیل شیرچی) | 7- چ ح خ و اتصالات آن در خط شکسته (کیفیت خوب) 00:18:33
آموزش خوشنویسی (اسرافیل شیرچی) | 7- چ ح خ و اتصالات آن در خط شکسته (کیفیت متوسط) 00:18:33
آموزش خوشنویسی (اسرافیل شیرچی) | 6- «ف» و اتصالات آن در خط شکسته (کیفیت خوب ) 00:16:01
آموزش خوشنویسی (اسرافیل شیرچی) | 6- «ف» و اتصالات آن در خط شکسته (کیفیت متوسط) 00:16:01
آموزش خوشنویسی (اسرافیل شیرچی) | 5- «ز» و «ه» و اتصالات آن در خط شکسته (کیفیت خوب) 00:21:49
آموزش خوشنویسی (اسرافیل شیرچی) | 5- «ز» و «ه» و اتصالات آن در خط شکسته (کیفیت متوسط) 00:21:50
آموزش خوشنویسی (اسرافیل شیرچی) | 4- واو و دال و اتصالات آن در خط شکسته (کیفیت خوب) 00:18:28
آموزش خوشنویسی (اسرافیل شیرچی) | 4- واو و دال و اتصالات آن در خط شکسته (کیفیت متوسط) 00:18:28
آموزش خوشنویسی (اسرافیل شیرچی) | 3- «ر» و الف و اتصالات آن در خط شکسته (کیفیت خوب) 00:17:19
آموزش خوشنویسی (اسرافیل شیرچی) | 3- «ر» و الف و اتصالات آن در خط شکسته (کیفیت متوسط) 00:17:20
آموزش خوشنویسی (اسرافیل شیرچی) | 2- الف و اتصالات آن در خط شکسته (کیفیت خوب) 00:21:36
آموزش خوشنویسی (اسرافیل شیرچی) | 2- الف و اتصالات آن در خط شکسته (کیفیت متوسط) 00:21:36
آموزش خوشنویسی (اسرافیل شیرچی) | 1- نقطه معیار اندازه گیری در خط شکسته نستعلیق (کیفیت خوب) 00:18:01
آموزش خوشنویسی (اسرافیل شیرچی) | 1- نقطه معیار اندازه گیری در خط شکسته نستعلیق (کیفیت متوسط) 00:18:01