خیر و شر
عنوان زمان
حجت الاسلام انصاریان - خیر وشر - جلسه هفتم (دهه سوم صفر 1394 - یزد - هیئت خادمین شهدای گمنام میدان امیرچخماق یزد ) 01:02:48
حجت الاسلام انصاریان - خیر وشر - جلسه ششم (دهه سوم صفر 1394 - یزد - هیئت خادمین شهدای گمنام میدان امیرچخماق یزد ) 01:04:18
حجت الاسلام انصاریان - خیر وشر - جلسه پنجم (دهه سوم صفر 1394 - یزد - هیئت خادمین شهدای گمنام میدان امیرچخماق یزد ) 01:02:59
حجت الاسلام انصاریان - خیر وشر - جلسه چهارم (دهه سوم صفر 1394 - یزد - هیئت خادمین شهدای گمنام میدان امیرچخماق یزد ) 00:59:02
حجت الاسلام انصاریان - خیر وشر - جلسه سوم (دهه سوم صفر 1394 - یزد - هیئت خادمین شهدای گمنام میدان امیرچخماق یزد ) 00:59:31
حجت الاسلام انصاریان - خیر وشر - جلسه دوم (دهه سوم صفر 1394 - یزد - هیئت خادمین شهدای گمنام میدان امیرچخماق یزد ) 01:04:43
حجت الاسلام انصاریان - خیر وشر - جلسه اول (دهه سوم صفر 1394 - یزد - هیئت خادمین شهدای گمنام میدان امیرچخماق یزد ) 00:51:58
حجت الاسلام انصاریان - خیر و شر - جلسه نهم (دهه سوم محرم 1394 - تهران-هیئت سجادیه نازی آباد ) 46:45
حجت الاسلام انصاریان - خیر و شر - جلسه هشتم (دهه سوم محرم 1394 - تهران-هیئت سجادیه نازی آباد ) 31:53
حجت الاسلام انصاریان - خیر و شر - جلسه هفتم (دهه سوم محرم 1394 - تهران-هیئت سجادیه نازی آباد ) 55:26
حجت الاسلام انصاریان - خیر و شر - جلسه ششم (دهه سوم محرم 1394 - تهران-هیئت سجادیه نازی آباد ) 55:10
حجت الاسلام انصاریان - خیر و شر - جلسه پنجم (دهه سوم محرم 1394 - تهران-هیئت سجادیه نازی آباد ) 49:37
حجت الاسلام انصاریان - خیر و شر - جلسه چهارم(دهه سوم محرم 1394 - تهران-هیئت سجادیه نازی آباد ) 54:25
حجت الاسلام انصاریان - خیر و شر - جلسه سوم(دهه سوم محرم 1394 - تهران-هیئت سجادیه نازی آباد ) 50:57
حجت الاسلام انصاریان - خیر و شر - جلسه دوم(دهه سوم محرم 1394 - تهران-هیئت سجادیه نازی آباد ) 30:26
حجت الاسلام انصاریان - خیر و شر - جلسه اول(دهه سوم محرم 1394 - تهران-هیئت سجادیه نازی آباد ) 42:23
حجت الاسلام انصاریان-خیر و شر (تصویری) 29:24
حجت الاسلام انصاریان-خیر و شر (صوتی) 29:24
حجة الاسلام فرحزاد-خیر دنیا و آخرت در بیان معصومین (خیمه گاه حسینی کربلا-تصویری) 25:53
حجة الاسلام فرحزاد-خیر دنیا و آخرت در بیان معصومین (خیمه گاه حسینی کربلا-صوتی) 25:23