سوره نساء به تفکیک آیه
عنوان زمان
آیه 1 00:42
آیه 2 00:26
آیه 3 00:41
آیه 4 00:23
آیه 5 00:22
آیه 6 00:58
آیه 7 00:33
آیه 8 00:14
آیه 9 00:19
آیه 10 00:16
آیه 11 01:36
آیه 12 01:49
آیه 13 00:24
آیه 14 00:18
آیه 15 00:30
آیه 16 00:18
آیه 17 00:32
آیه 18 00:32
آیه 19 00:53
آیه 20 00:23