ترجمه سوره ماعون به تفکیک آیه
عنوان زمان
آیه 1 00:11
آیه 2 00:04
آیه 3 00:04
آیه 4 00:03
آیه 5 00:03
آیه 6 00:02
آیه 7 00:06