حجت الاسلام پناهیان - زاویۀ دید در هنر حماسی - محرم 1396 دانشگاه هنر - جلسه چهارم 32:05 حجت الاسلام پناهیان - زاویۀ دید در هنر حماسی - محرم 1396 دانشگاه هنر - جلسه سوم 01:00:05 حجت الاسلام پناهیان - زاویۀ دید در هنر حماسی - محرم 1396 دانشگاه هنر - جلسه دوم 01:04:38 حجت الاسلام پناهیان - زاویۀ دید در هنر حماسی - محرم 1396 دانشگاه هنر - جلسه اول 41:28 حجت الاسلام پناهیان - هنر تعامل و حماسۀ تعالی (محرم 1395 - دانشگاه هنر تهران)جلسه نهم 52:23 حجت الاسلام پناهیان - هنر تعامل و حماسۀ تعالی (محرم 1395 - دانشگاه هنر تهران)جلسه نهم 52:23 حجت الاسلام پناهیان - هنر تعامل و حماسۀ تعالی (محرم 1395 - دانشگاه هنر تهران)جلسه هشتم 01:16:52 حجت الاسلام پناهیان - هنر تعامل و حماسۀ تعالی (محرم 1395 - دانشگاه هنر تهران)جلسه هفتم 01:30:25 حجت الاسلام پناهیان - هنر تعامل و حماسۀ تعالی (محرم 1395 - دانشگاه هنر تهران)جلسه ششم 01:21:57 حجت الاسلام پناهیان - هنر تعامل و حماسۀ تعالی (محرم 1395 - دانشگاه هنر تهران)جلسه پنجم 59:58 حجت الاسلام پناهیان - هنر تعامل و حماسۀ تعالی (محرم 1395 - دانشگاه هنر تهران)جلسه چهارم 36:25 حجت الاسلام پناهیان - هنر تعامل و حماسۀ تعالی (محرم 1395 - دانشگاه هنر تهران)جلسه سوم 54:48 حجت الاسلام پناهیان - هنر تعامل و حماسۀ تعالی (محرم 1395 - دانشگاه هنر تهران)جلسه دوم 59:45 حجت الاسلام پناهیان - هنر تعامل و حماسۀ تعالی (محرم 1395 - دانشگاه هنر تهران)جلسه اول 52:21 مجموعه مستند امام از منظر هنر (پیش درآمد ، پیشینه ها و تاریخ) قسمت یکم 30:25 مجموعه مستند امام از منظر هنر (ویژگیهای هنر انقلابی) قسمت دویم 29:28 حجت الاسلام پناهیان-تمام حق در دین 01:02:21 حجت الاسلام پناهیان-علم و تفکر در دین 48:59 حجت الاسلام پناهیان-حماسه و هنر 35:08 حجت الاسلام پناهیان-بی توجهی به حماسه 46:40