حجت الاسلام انصاریان - محرم 1397 جلسه یازدهم - عشق حقیقی 53:57 حجت الاسلام انصاریان - محرم 1397 جلسه نهم - عشق حقیقی 52:36 حجت الاسلام انصاریان - محرم 1397 جلسه دهم - عشق حقیقی 59:30 حجت الاسلام انصاریان - محرم 1397 جلسه هشتم - عشق حقیقی 52:36 حجت الاسلام انصاریان - محرم 1397 جلسه هفتم - عشق حقیقی 01:01:58 حجت الاسلام انصاریان - محرم 1397 جلسه ششم - عشق حقیقی 52:20 حجت الاسلام انصاریان - محرم 1397 جلسه پنجم - عشق حقیقی 49:55 حجت الاسلام انصاریان - محرم 1397 جلسه چهارم - عشق حقیقی 48:37 حجت الاسلام انصاریان - محرم 1397 جلسه سوم - عشق حقیقی 54:43 حجت الاسلام انصاریان - محرم 1397 جلسه دوم - عشق حقیقی 50:31 حجت الاسلام انصاریان - محرم 1397 جلسه اول - عشق حقیقی 51:12 استاد محمد شجاعی- چرا اسیر عشق میشویم 00:01:55 حجت الاسلام فاطمی نیا - معنی حقیقی عشق 00:07:00 حجت الاسلام انصاریان - عشق حقیقی (روز دهم محرم 1395 - تهران - حسینیه هدایت) 01:00:00 حجت الاسلام انصاریان - عشق حقیقی (روز نهم محرم 1395 - تهران - حسینیه هدایت) 00:44:00 حجت الاسلام انصاریان - عشق حقیقی (روز هشتم محرم 1395 - تهران - حسینیه هدایت) 00:57:00 حجت الاسلام انصاریان - عشق حقیقی (روز هفتم محرم 1395 - تهران - حسینیه هدایت) 00:46:00 حجت الاسلام انصاریان - عشق حقیقی (روز ششم محرم 1395 - تهران - حسینیه هدایت) 00:51:00 حجت الاسلام انصاریان - عشق حقیقی (روز پنجم محرم 1395 - تهران - حسینیه هدایت) 00:43:00 حجت الاسلام انصاریان - عشق حقیقی (روز چهارم محرم 1395 - تهران - حسینیه هدایت) 01:03:00