حجت الاسلام ماندگاری - خسارت یا تجارت (امتحان الهی) - جلسه پنجم (مجتمع فرهنگی رضوان اصفهان - محرم و صفر 1395) 01:04:13 حجت الاسلام ماندگاری - خسارت یا تجارت (امتحان الهی) - جلسه چهارم (مجتمع فرهنگی رضوان اصفهان - محرم و صفر 1395) 49:48 حجت الاسلام ماندگاری - خسارت یا تجارت (امتحان الهی) - جلسه سوم (مجتمع فرهنگی رضوان اصفهان - محرم و صفر 1395) 01:02:20 حجت الاسلام ماندگاری - خسارت یا تجارت (امتحان الهی) - جلسه دوم (مجتمع فرهنگی رضوان اصفهان - محرم و صفر 1395) 01:06:49 حجت الاسلام ماندگاری - خسارت یا تجارت (امتحان الهی) - جلسه اول (مجتمع فرهنگی رضوان اصفهان - محرم و صفر 1395) 58:42 حجت الاسلام انصاریان - تجارت و خسارت (دهه دوم محرم 1395 - خوی - بقعه شیخ نوایی) جلسه نهم 50:43 حجت الاسلام انصاریان - تجارت و خسارت (دهه دوم محرم 1395 - خوی - بقعه شیخ نوایی) جلسه هفتم 56:23 حجت الاسلام انصاریان - تجارت و خسارت (دهه دوم محرم 1395 - خوی - بقعه شیخ نوایی) جلسه ششم 57:41 حجت الاسلام انصاریان - تجارت و خسارت (دهه دوم محرم 1395 - خوی - بقعه شیخ نوایی) جلسه پنجم 55:30 حجت الاسلام انصاریان - تجارت و خسارت (دهه دوم محرم 1395 - خوی - بقعه شیخ نوایی) جلسه چهارم 50:16 حجت الاسلام انصاریان - تجارت و خسارت (دهه دوم محرم 1395 - خوی - بقعه شیخ نوایی) جلسه سوم 01:00:50 حجت الاسلام انصاریان - تجارت و خسارت (دهه دوم محرم 1395 - خوی - بقعه شیخ نوایی) جلسه دوم 01:01:14 حجت الاسلام انصاریان - تجارت و خسارت (دهه دوم محرم 1395 - خوی - بقعه شیخ نوایی) جلسه اول 49:23 حجت الاسلام انصاریان - تجارت و خسارت - جلسه نهم(دهه دوم محرم 1394 - خوی-آرامگاه شیخ نوایی) 01:11:36 حجت الاسلام انصاریان - تجارت و خسارت - جلسه هشتم(دهه دوم محرم 1394 - خوی-آرامگاه شیخ نوایی) 59:03 حجت الاسلام انصاریان - تجارت و خسارت - جلسه هفتم(دهه دوم محرم 1394 - خوی-آرامگاه شیخ نوایی) 59:36 حجت الاسلام انصاریان - تجارت و خسارت - جلسه ششم (دهه دوم محرم 1394 - خوی-آرامگاه شیخ نوایی) 01:03:29 حجت الاسلام انصاریان - تجارت و خسارت - جلسه پنجم (دهه دوم محرم 1394 - خوی-آرامگاه شیخ نوایی) 01:08:54 حجت الاسلام انصاریان - تجارت و خسارت - جلسه چهارم (دهه دوم محرم 1394 - خوی-آرامگاه شیخ نوایی) 01:08:38 حجت الاسلام انصاریان - تجارت و خسارت - جلسه سوم (دهه دوم محرم 1394 - خوی-آرامگاه شیخ نوایی) 53:51