دکتر سید محسن میرباقری - پرسمان معارفی - جلسه نهم - تصویری 29:34 دکتر سید محسن میرباقری - پرسمان معارفی - جلسه نهم - صوتی 29:34 دکتر سید محسن میرباقری - پرسمان معارفی - جلسه هشتم - تصویری 12:15 دکتر سید محسن میرباقری - پرسمان معارفی - جلسه هشتم - صوتی 12:15 دکتر سید محسن میرباقری - پرسمان معارفی - جلسه هفتم - تصویری 30:44 دکتر سید محسن میرباقری - پرسمان معارفی - جلسه هفتم - صوتی 30:44 دکتر سید محسن میرباقری - پرسمان معارفی - جلسه ششم - تصویری 30:36 دکتر سید محسن میرباقری - پرسمان معارفی - جلسه ششم - صوتی 30:36 دکتر سید محسن میرباقری - پرسمان معارفی - جلسه پنجم - تصویری 36:28 دکتر سید محسن میرباقری - پرسمان معارفی - جلسه پنجم - صوتی 36:28 دکتر سید محسن میرباقری - پرسمان معارفی - جلسه چهارم - تصویری دکتر سید محسن میرباقری - پرسمان معارفی - جلسه چهارم - صوتی 32:59 حجت الاسلام اسکندری - معارف دعا در قرآن کریم - جلسه هفتم 06:48 حجت الاسلام اسکندری - معارف دعا در قرآن کریم - جلسه ششم 05:16 حجت الاسلام اسکندری - معارف دعا در قرآن کریم - جلسه پنجم 05:15 حجت الاسلام اسکندری - معارف دعا در قرآن کریم - جلسه چهارم 07:08 دکتر سید محسن میرباقری - پرسمان معارفی - جلسه سوم - تصویری 17:38 دکتر سید محسن میرباقری - پرسمان معارفی - جلسه سوم - صوتی 32:59 دکتر سید محسن میرباقری - پرسمان معارفی - جلسه دوم - صوتی 17:39 دکتر سید محسن میرباقری - پرسمان معارفی - جلسه دوم - تصویری 17:39