آیت الله ناصری - عظمت و جامعیت قرآن 23:01 مرحوم آیت الله بهجت-قرآن معجزه باقیه است و لم یتغییّر 03:04 مرحوم آیت الله بهجت-قرآن معجزه باقیه است و لم یتغییّر 03:04 اعجاز علمی قرآن-گسترش جهان 21:54 اعجاز علمی قرآن-حرکت انتقالی زمین 26:29 اعجاز علمی قرآن-جاذبه های عمومی 24:22 اعجاز علمی قرآن-خورشید و حرکتهای آن 26:30 مستند اعجاز قرآن کریم-خلقت انسان 27:54 آیت الله وحید خراسانی-کلیپ تصویری قران عهد خداست 04:17 حجة الاسلام میر باقری-حقیقت نورانی قرآن کریم 50:19 استاد فاطمی نیا - عظمت قرآن - پیرامون بزرگی و اعجاز آیات قرآن 8 24:48 استاد فاطمی نیا - عظمت قرآن - پیرامون بزرگی و اعجاز آیات قرآن 9 54:30 استاد فاطمی نیا - عظمت قرآن - پیرامون بزرگی و اعجاز آیات قرآن 7 54:44 استاد فاطمی نیا - عظمت قرآن - پیرامون بزرگی و اعجاز آیات قرآن 6 50:42 استاد فاطمی نیا - عظمت قرآن - پیرامون بزرگی و اعجاز آیات قرآن 4 52:45 استاد فاطمی نیا - عظمت قرآن - پیرامون بزرگی و اعجاز آیات قرآن 5 49:49 استاد فاطمی نیا - عظمت قرآن - پیرامون بزرگی و اعجاز آیات قرآن 3 53:04 استاد فاطمی نیا - عظمت قرآن - پیرامون بزرگی و اعجاز آیات قرآن 2 51:39 استاد فاطمی نیا - عظمت قرآن - پیرامون بزرگی و اعجاز آیات قرآن 1 49:24