0
ویژه نامه ها
آیا اتکا بر ظرفیت های داخلی و حمایت از تولید ملی و صادرات، می تواند بر کاهش در سفته بازی موثر باشد؟ جهش تولید و سفته بازی

آیا اتکا بر ظرفیت های داخلی و حمایت از تولید ملی و صادرات، می تواند بر کاهش در سفته بازی موثر باشد؟

همانطور که می دانید، شعار امسال طبق فرمایش مقام معظم رهبری، با عنوان «جهش تولید» انتخاب شده است. سالی که هر فرد در هر مقام و منصبی که باشد، باید بکوشد تا تولید ملی و بهره گیری از ظرفیت‌های داخلی را توسعه...
مقررات زدایی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور، ضرورتی بی بدیل در کاهش سفته بازی و ایجاد بهبود در فضای کسب و کار جهش تولید و سفته بازی

مقررات زدایی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور، ضرورتی بی بدیل در کاهش سفته بازی و ایجاد بهبود در فضای کسب و کار

باتوجه به شرایط اقتصادی کشور که طی سال های گذشته، با دشواری و به سختی نفس می کشد، خیلی از افراد به ویژه سرمایه گذاران مایلند که به سمت فعالیت هایی مانند سفته بازی بروند و از این طریق، گردش در سرمایه ایجاد...
راهکارهای موثر در کاهش سفته بازی و تحقق رونق تولید جهش تولید و سفته بازی

راهکارهای موثر در کاهش سفته بازی و تحقق رونق تولید

هنگام خرید دارایی هایی مانند اوراق قرضه، سهام، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و... دوره نگهداری می تواند کوتاه مدت و یا بلند مدت باشد. کسانی که دارای سرمایه گذاری بلند مدت هستند، به آنان سرمایه گذاران بلند...