0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
نقش نظریه در رونق تعلیم و تربیت نظریه‌های تعلیم و تربیت

نقش نظریه در رونق تعلیم و تربیت

ارزش نظریه ممکن است در تفاوتی باشد که از طریق کمک به ما در روی آوردن به تلاش‌های تربیتی روزمره، در عالم واقع ایجاد می کند.
مارکس و کابوس سرمایه داری در زمینه تعلیم و تربیت (قسمت دوم) نظریه‌های تعلیم و تربیت

مارکس و کابوس سرمایه داری در زمینه تعلیم و تربیت (قسمت دوم)

تولید دانش نه تنها در این معنا جنبه های کاربردی و مادی را شامل می شود، بلکه مارکس در کتاب سرمایه اشاره می کند که روابط اجتماعی تولید فکری را می توان با روابط تولید مادی مقایسه کرد.
مطهری، مجتهدِ متهجّد آیت الله شهید مطهری

مطهری، مجتهدِ متهجّد

علامه شهید، تسلط خود بر علوم مختلف اسلامی و انسانی را در دفاع متکلمانه از اسلام و نقد اندیشه‌های رقیب به کار می‌گرفت و از همین رو می‌توان گفت تخصص اصلی مطهری در میان علوم مختلف اسلامی، دانش کلام بود.