0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
نگرش فلسفی به ماهیت علوم انسانی انسان شناسی

نگرش فلسفی به ماهیت علوم انسانی

برای ارزیابی راهبرد آموزشی بر اساس نگرش فلسفی به ماهیت علوم انسانی، لازم است به این نکته توجه کنیم که این راهبرد، مبتنی بر رویکرد عمل گرایانه است.
نسبیت میان معرفتی و معرفت شناختی (قسمت اول) انسان شناسی

نسبیت میان معرفتی و معرفت شناختی (قسمت اول)

فرد خود را با الزام بیرونی و اجبار روبه رو نمی بیند بلکه می داند که قاعده اخلاقی به نفع خود اوست، از این رو، با الزام درونی به انجام آن مبادرت می ورزد.
نسبیت میان معرفتی و معرفت شناختی (قسمت دوم) انسان شناسی

نسبیت میان معرفتی و معرفت شناختی (قسمت دوم)

استادان و متون علوم انسانی باید همت خود را مصروف آن کنند که از سویی وابستگی‌های نظریه‌ها را به شرایط فرهنگی و اجتماعی آنها‌‌ آشکار کنند.
عوامل ناهمبسته آموزش علوم انسانی انسان شناسی

عوامل ناهمبسته آموزش علوم انسانی

در جریان نظریه پردازی و فراهم آوردن چارچوب‌های نظری نو در عرصه علوم انسانی که خود، ضرورتی اساسی و اجتناب ناپذیر در جامعه دانشگاهی ماست، همواره بیم التقاط یا ترکیب‌های ناسازوار میان مفاهیم فرهنگی بومی و...
تبیین هدف ‌ها و کارکردهای اجتماعی در هر علم انسانی انسان شناسی

تبیین هدف ‌ها و کارکردهای اجتماعی در هر علم انسانی

اهمیت خصیصة التفاتی و بازاندیشانه در علوم انسانی، بهره برداری از این راهبرد را ضروری می سازد.
آموزش و یادگیری علوم انسانی انسان شناسی

آموزش و یادگیری علوم انسانی

تفاوت رویکرد پیشنهادی پژوهش حاضر با موقعیت گرایی در آن است که تنها همبستگی علم را با موقعیت آن در نظر میگیرد، اما وابستگی آن به موقعیت را ضروری نمی داند.
آموزش و یادگیری حساس نسبت به نقش دیدگا‌ه‌ ها انسان شناسی

آموزش و یادگیری حساس نسبت به نقش دیدگا‌ه‌ ها

آموزش علوم انسانی باید با تفکیک میان نسبیت معرفتی و معرفت شناختی، ارتباط نظریه‌ها را با دیدگاه معینی که در آنها‌‌ مفروض گرفته شده، نشان دهند.
آموزش گروهی استادان انسان شناسی

آموزش گروهی استادان

در رویکرد پیوندگرا که از نظر پژوهش حاضر مرجح است، علوم طبیعی و انسانی به نحوی در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته می شوند.
آموزش پیامد محور علوم انسانی انسان شناسی

آموزش پیامد محور علوم انسانی

پیامدمحوری - حتی در همان مقیاس مطلوب خود - به منزله «یکی» از شاخص‌های مهم تصمیم گیری در مورد صدق یک نظریه یا مطلوب بودن فرایند ذهنی، کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
درهم تنیدگی نفس و بدن انسان (قسمت اول) انسان شناسی

درهم تنیدگی نفس و بدن انسان (قسمت اول)

درهم تنیدگی نفس و بدن حاکی از تأثیر متقابل و عمیق آنها در یکدیگر است. حالات درونی و نفسانی، در بدن مؤثر می افتد و حالات بیرونی و بدنی در نفس اثر آفرینی می کند.