0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
مرثیه ها و مولودی‌های ویژه حضرت فاطمه (علیها السلام)

مرثیه ها و مولودی‌های ویژه حضرت فاطمه (علیها السلام)

چهارشنبه، 30 بهمن 1398
سبک زندگی فاطمی

سبک زندگی فاطمی

يکشنبه، 6 بهمن 1398
برتری انسان
ولایت مطلق بالاترین مراتب ولایت سایر مباحث

ولایت مطلق بالاترین مراتب ولایت

ولایت مطلق بالاترین مراتب ولایت است که در حقیقت نبوت مطلقه منطوی است و در سراسر کائنات و عوالم غیب و شهادت حکومت و ولایت قیومیه دارد.
ولایت تکوینی و تشریعی انسان کامل سایر مباحث

ولایت تکوینی و تشریعی انسان کامل

اراده انسان کامل را در اراده حق تعالی فانی میدانند؛ زیرا انسان کامل به مقامی رسیده است که فانی در حق شده است.
مقام‌های انسان کامل سایر مباحث

مقام‌های انسان کامل

انسان کامل در همه هستی سریان قیومی و وجودی دارد. در این مورد میان عرفا اختلافی نمی باشد مگر این که در نحوه چینش عوالم اندک اختلافی وجود دارد.
مصداق اتم انسان کامل سایر مباحث

مصداق اتم انسان کامل

حقیقت محمدیه دایره محیط به عوالم آفرینش است؛ و هر که دایره ولایتش نزدیک تر به آن دایره محیط شد، از اولیای امت اوست؛ و ختم ولایت خاصه او اقرب خلایق به اوست
رابطه عالم صغیر با عالم کبیر سایر مباحث

رابطه عالم صغیر با عالم کبیر

وجود انسان عصاره تمام عالم و تمام موجودات است و وجودش یک نقشه کوچکی می باشد که از روی نقشه بزرگ عالم و کون کبیر از عقل اول تا آخرین نقطه وجود برداشته شده است
برتری انسان کامل سایر مباحث

برتری انسان کامل

حقیقت محمدیه مقام الوهی انسان کامل است که در سراسر هستی سریان دارد. این حقیقت عاری از هرگونه تعین و حدود است.
معانی انسان کامل سایر مباحث

معانی انسان کامل

در بیان محیی الدین و در شرح‌های مختلف از فصوص یکی از وجوه تسمیه انسان را جهت انس او به موارد مختلف خلقی و امری بیان کرده اند.
نگین خاتم آفرینش انسان کامل سایر مباحث

نگین خاتم آفرینش انسان کامل

وصف و مقام دیگری که برای انسان حقیقی برشمرده اند، فص خاتم خلقت است. که اگر هستی و وجود را همچون انگشتری به حساب آوریم، نگین زیبای این خاتم انسان کامل خواهد بود.
خصوصیات انسان کامل سایر مباحث

خصوصیات انسان کامل

در این مقاله تعریف انسان کامل به طور خاص از منظر ابن عربی بررسی می‌کنیم .